Torment - Without God's Blessing

Překládáte písničky? Nebo hledáte překlad?

Moderátor: Moderátoři

Torment - Without God's Blessing

Příspěvekod Oskar999 » 2. únor 2010, 21:37

Obrázek


 1. Hunt the Witches

  Hunt the Witches
  Behind the sing of Cross
  Marching down the land
  For thousand sensless reasons
  To kill those on whom they bent

  Because of different mother
  Because of different sight
  From the crank of the leader
  To demonstrate their might

  Hunt the witches!
  Burn that bitches!
  And then throw them
  Into ditches!

  Hunt the witches!
  Hand them in hitches!
  Then thrust their bodies
  With the stitches!

  With a blessing of God
  And a stronger one's authority
  Doing their dirty job
  In the name of twisted humanity

  See those empty shells
  Once called humans
  Corrupted thoughts
  Washed-out brains
  Slaves of twisted faith
  They are so empty
  The lamentable army
  Of still-born dolls

  Free your mind from prison
  A repeating circle of Hate
  Enthrone tolerance and freedom
  And hope it's not too late
  Hon na čarodějnice
  Pod symbolem Kříže
  Kráčejí zemí
  Z tisíce nesmyslných důvodů
  Zabíjí ty, kteří se pod nimi sklání

  Kvůli své matce
  Z důvodu jiného pohledu
  Z pomatení vůdce
  Demonstrovat svoji sílu

  Lovte čarodějnice!
  Upalte ty poběhlice!
  A pak je hoďte
  do škarpy!

  Lovte čarodějnice!
  Věšte je na háky!
  Pak mlaťte jejich těla
  S klacky!

  S požehnáním od Boha
  A silnější autoritou
  Provádějí svou špinavou práci
  ve jménu pokroucené lidskosti

  Hleď na ty prázdné schránky
  Kdysi nazývané lidmi
  Narušené myšlenky
  Vymyté mozky
  Otroci pokřivené víry
  Jsou tak prázdní
  žalostná armáda
  mrtvorozených loutek

  Osvoboď svou mysl z vězení
  z opakujícího se kruhu Nenávisti
  Nastol toleranci a svobodu
  A doufej, že není pozdě
 2. Of Triumphant Mischief

  Of Triumphant Mischief
  Another battle is over
  A chapter in the book of life
  No search for survivors
  Only dead bodies lie on the field

  Another battle is over
  A chapter in book of death
  Evil was defeated
  If you believe in lies
  Dirty job's done
  We saved many lives

  So lead another war
  For more pityful things
  Find another reason
  To tear the whole world apart
  Then you can rule the ruins
  And sit upon your boneyard throne

  With our beloved homes saved
  Times of peace are waiting ahead
  Victory was great
  So who cares about dead

  Enemy was restless
  And filled with a lust
  To take all that is ours
  But there's no need to say
  That in fact we were the same
  O triumfální prohře
  Další bitva skončila
  Kapitola v knize života
  Žádné pátrání po přeživších
  Pouze mrtvá těla ležící na poli

  Další bitva skončila
  Kapitola v knize smrti
  Zlo bylo poraženo
  Pokud věříš lžím
  Špinavá práce splněna
  Zachránili jsme mnoho životů

  Tak vést další válku
  Za další ubohé věcí
  Najít další důvod
  Pro roztrhání světa na kusy
  Pak, můžeš vládnout ruinám
  A usednout na trůnu z kostí

  Naše milované domovy zachráněny
  Časy míru čekají
  Vítězství bylo velkolepé
  Tak koho by zajímali mrtví

  Nepřítel byl neklidný
  Plný chtíče
  Sebrat vše co je naše
  Ale netřeba mluvit
  ve skutečnosti jsme všichni stejní
 3. Zealot
  Zealot
  Ready to commit the worst acts of violence 
  Innocent lives taken by force 
  Devoured by sensless madness 
  In the name of any God 
  And to his endless likeness 

  Begin with bloodshed! 
  Take them down! 
  Let 'em die! 
  To worship destruction... 

  Zealot! 
  Beware his fury 
  Zealot! 
  And tremble in fear 
  Zealot! 
  Avoid his approach 
  Zealot! 
  Or run for your life 

  Minions of Wrath 
  Funeral pyres of sins 
  Freedom becomes victim of the day 
  Buried in shallow grave 

  Run now!!! 

  Nobody is clean enough 
  To earn the higher grace 
  There's always someone to blame 
  And more bodies fall to dust 

  Everything prepared 
  For another Festival of Annihilation 
  Everything by the Book 
  Start the Countdown to Extinction
  Fanatik
  Připraven páchat nejhorší násilí
  Nevinné životy sebrány násilím
  Sžírán nesmyslným šílenstvím
  Ve jménu jakéhokoliv boha
  A ke své nekonečné libosti

  Začít s krveprolitím!
  Srazit je!
  Nechat je zemřít!
  Věřit v destrukci...

  Fanatik!
  Obávej se jeho zuřivosti
  Fanatik!
  Třes se strachy
  Fanatik!
  Vyhni se jeho příchodu
  Fanatik!
  Utíkej o život

  Nohsledi hněvu
  Pohřební hranice hříchů
  Svoboda se stává obětí dne
  Pohřbena v mělkém hrobě

  Uteč právě teď!!!

  Nikdo není dostatečně čistý
  pro získání milosti shůry
  Vždy je koho obvinit
  A více těl se mění v prach

  Vše je připraveno
  pro další svátek vyhlazení
  vše podle Knihy
  začíná odpočet vyhynutí
 4. Shadows Remain Untorn
  Shadows Remain Untorn
  After all fires burned out 
  There will be no place to hide before the cold

  After all eyes were closed forever 
  There will be no stargazers 
  And no need for Light 

  After all hearts beated for the last time 
  In final morbid orchestra 
  There will be no sound of Life 

  And it will be then... 

  The Aftermath 
  The Great gig in the sky 
  The End of Days 
  The End of Time 

  But Shadows... 
  They will remain untorn... 

  The cloak of Darkness 
  Will be the shroud… 
  Will be the shroud for Earth's burial 

  But Shadows... 
  They will remain whole... 

  Truths and Lies will be uncovered 
  Dreams and Nightmares will be the same 

  But Shadows... 
  They will remain newborn... 

  And the souls of fallen and redeemed alike 
  Will take on the journey 
  Before the end of last show 
  Before the last curtain falls
  Stíny zůstávají neporušené
  Po tom, co vyhasly všechny ohně
  Nezůstane zde žádné místo kam se schovat před zimou

  Po tom, co se zavřely všechny oči na věčnost
  Nezůstanou zde žádní hvězdáři
  a potřeba světla

  Po tom, co všechna srdce dobila
  v poslední morbidním orchestru
  Nezůstane zde žádný zvuk života

  A to bude potom...

  Následky
  Velký koncert v nebi
  Konec dní
  Konec času

  Ale stíny...
  Ty zůstanou neporušené

  Plášť temnoty
  bude rubášem...
  bude rubášem pro pohřeb Země

  Ale stíny...
  Ty zůstanou celé...

  Pravdy a lži budou odkryty
  Sny a noční můry budou jedním

  Ale stíny...
  Ty zůstanou novorozené...

  A duše jak padlých tak vykoupených
  Se vydají na cestu
  Před koncem posledního vystoupení
  Než poslední opona padne
 5. Serpent-Eyed Lamb
  Serpent-Eyed Lamb
  Torment is back 
  Everything turns to black 
  The mark of Judas 
  Burning in my chest 

  I'm engaged to bloodlust 
  With hatred as the ring 
  Entering the gates of self-destruction 
  I'm becoming the one with dark 

  Listen to the whisper 
  Of the Grim reaper 
  Look in to the serpent eyes 
  Of this godless Lamb 

  Fear as the weapon 
  Terror thrown upon you 
  Resistance will fail again 
  Days will be consumed in fire 

  My blood is boiling 
  Heated by Rage 
  My heart exploding 
  Rich with scars 

  I'm the Tainted 
  Vicious twin of Cain 
  I'm the Hollow one 
  Rotten to the core 

  Behold the face of Demon 
  Untold horror in his wake 
  No Fate - this is dead end 
  Life is just a sick fake
  Beránek s hadíma očima
  Utrpení je zpět
  Vše se mění v čerň
  Znamení Jidáše
  žhne na mé hrudi

  Jsem zasnouben s krvežíznivostí
  s nenávistí jako prstenem
  Vstupuji do brány sebe destrukce
  Stávám se temným

  Naslouchej šepotu
  Smrtě
  Podívej se do hadích očí
  tohoto bezbožného beránka

  Strach jako zbraň
  Teror vrhnut na tebe
  Odpor opět padne
  Dny budou pohlceny ohněm

  Má krev vře
  Ohřívána zuřivostí
  Mé Srdce vybuchuje
  plné jizev

  Jsem poznamenaný
  Zkažené dvojče Kaina
  Jsem prázdný
  Prohnilý do nitra

  Hleď do tváře démona
  Za ním nevyřčená hrůza
  Žádný osud - slepá cesta
  Život je jen zvrácený podvod
 6. The Messenger
  The Messenger
  Born from pain 
  In times of oppression 
  Raised in fear 
  Doomed to walk the earth 

  Lost in the arms of war 
  On the holy guest for greater good 
  The Virgin called a whore 
  She speaks with her voices 

  The Messenger | Heavensent! 
  Leader of men 
  On her march to flames 
  Betrayed in the end 

  The Messenger | Heavensent! 
  Bringer of hope 
  On her march to flames 
  Betrayed in the end 

  When faith blinds the reason 
  What lies hidden in her heart 
  When she's losing her religion 
  In last prayer for salvation 

  Her presence to give them strength 
  Her voice to grant them courage 
  They gather under her banner 
  And follow her to victory 

  Is she a soldier of misfortune? 
  A seraphim trapped in human shell? 
  A savior we were all waiting for? 
  A sacrifice on altar of pride?
  Posel
  Zrozena z bolesti
  V časech útlaku
  Vychována ve strachu
  Odsouzena kráčet po zemi

  Ztracena v objetí války
  Na svaté cestě za větším dobrem
  Panna zvaná děvkou
  Mluví se svými hlasy

  Posel! Seslána z nebes
  Vůdkyně mužů
  Na svém pochodu do plamenů
  nakonec zrazena 

  Posel! Seslána z nebes
  Nositelka naděje
  Na svém pochodu do plamenů
  nakonec zrazena 

  Když víra zaslepí důvod
  Co se skrývá v jejím srdci
  Když ztrácí své náboženství
  V její poslední modlitbě za spásu

  Její přítomnost jim dodává sílu
  Její hlas jim dodává odvahu
  Sjednocují se pod jejím praporem
  A následují ji za vítězstvím

  Je jen vojákem neštěstěny?
  Seraf chycen v lidské schránce?
  Spasitel na kterého jsem všichni čekali?
  Oběť na oltář hrdosti?
 7. Inner Cavern
  Inner Cavern
  Dreams are leaving time for awaking 
  So I slowly opened my tired eyes 
  Something's wrong or what's the meaning 
  Why can I still see only dark? 

  It's so cold inside here, so freezing 
  Trying to stand up although it hurts 
  Hope becomes a still-born feeling 
  What's this place, where I am? 

  Within the inner cavern 
  Lost and tangled 
  Torn apart by despair 
  When insanity rules my soul 
  I grope forever in this place 
  Unable to find a way... OUT!!! 

  Someone please find me 
  Save me from this curse 
  Prevent me from falling 
  Heal my scars and wounds 

  Please don't leave me helpless 
  In this labyrinth of broken thoughts 

  'Coz I fear that every further step 
  Will make the whole case only worse 

  Where are you? 
  I am still here... 
  Weeping! 
  Screaming!! 
  Dying!!!
  Vnitřní jeskyně
  Sny opouštějí, čas probuzení
  Tak pomalu otvírám své unavené oči
  Něco je špatně nebo jaký je smysl
  proč stále vidím pouze tmu?

  Je zde taková zima, tak mrzne
  Snažím se postavit i když to bolí
  Naděje se stala mrtvorozeným pocitem
  Co je to za místo, kde jsem?

  Uvnitř vnitřní jeskyně
  Ztracen a svázán
  Trhán na kusy zoufalostí
  Když šílenost vládne mé duši
  Navždy tápu na tomto místě
  Neschopen najít cestu... VEN!!!

  Někdo prosím objevte mě
  Zachraň mě před touto kletbou
  Zachraň mě před pádem
  Vyleč mé jizvy a zranění

  Prosím, neopouštěj mě bezmocného
  v tomto labyrintu zlomených myšlenek

  Protože já se bojím že každým dalším spánkem
  to celé bude jen horší

  Kde jsi?
  Já jsem stále zde...
  Pláč
  Řev
  Smrt
 8. Dawn of Chaos
  Dawn of Chaos
  The eyes bleed from what they see 
  The ruined kingdom of peace before me 
  Where lies and power are gaining strength 
  Building the upcoming reign of misery 

  Plague and famine tears this realm apart 
  People are starving - It's only the start 
  Will you fight for your king? 
  When he's mad in his mind? 

  Kneel down to dust 
  And bow your head 
  Better pray for mercy, 'cos the war's upon you
  As there comes Dawn of Chaos! 

  Draw your sword 
  And take your shield 
  Better show no mercy, 'cos this is the war 
  The Dawn of Chaos has begun! 

  Houses are burned to ashes, 
  Men cut down where they stood 
  Women raped and killed alike 
  And children left alone 
  You call this glory and fame 
  Just other names of suffering and death 
  Fighting for nothing, dying for nothing 

  What ever there comes 
  Must be better then this 
  After war there will be peace 
  Paid by blood of thousand dead 
  History will repeat itself 

  Death and pain will rule this land 
  People are dying without helping hand 
  Will you fight for your God 
  When blind faith is in your heart 

  Nothing ever changes 
  Nothing remains the same 
  Without understanding we will fail 
  This world order is insane
  Úsvit chaosu
  Oči krvácí z toho co vidí
  Zničené mírumilovné království přede mnou
  Kde lži a síla získávají na síle
  Budujíc nadcházející vládu mizérie

  Mor a hladomor trhají tuto zemi na kusy
  Lidé hladoví - a to je pouze začátek
  Budete bojovat za svého krále?
  Když je jeho mysl šílená?

  Poklekni v prach
  a skloň svou hlavu
  Radši se modli za smilování, válka přichází
  A přichází úsvit chaosu!

  Tas svůj meč
  a ber svůj štít
  Radši neukazuj lítost, tohle je válka
  úsvit chaosu začal

  Domy hoří v prach
  Muži jsou popravováni jak stojí
  ženy znásilňovány a vražděny
  A děti nechány osamoceny
  Nazýváš to slávou a věhlasem
  Jen jiná jména pro utrpení a smrt
  Bojování za nic, umírání pro nic

  Cokoliv přijde
  musí být lepší než toto
  Po válce bude mír
  vykoupen krví tisíců mrtvých
  Historie bude opakovat sebe samou

  Smrt a bolest budou vládnout této zemi
  Lidé umírají bez pomoci
  Budeš bojovat za svého Boha
  když slepá víra je v tvém srdci

  Nic se nikdy nezmění
  Nic nezůstane stejné
  Bez pochopení opět padneme
  Řád světa je šílený
 9. Becoming the Omnipotent
  Becoming the Omnipotent
  I'm the Force from above 
  I am the Beginning 
  I'm the End of it all 
  I'm what you search for 
  And never can find 

  I'm the Divinity itself 
  I'm the Alfa 
  I'm the Omega 
  I'm your Lord and Master 
  Your new and better God 

  I have taken the highest place 
  Let others crawl at my feet 
  I've been here and I always will be 
  Before your birth and after you die 
  For me there is no time 

  I'm the Father 
  I'm the Son 
  I'm the Holy Ghost 
  I'm the Creator and the Architect 
  The First and the Last 

  I'm the Core 
  I'm the Dawn 
  I'm the Dusk 
  I'm the Day and the Night 
  Everlong and Eternal 

  I play the Greatest game with you all 
  Let you pray and beg for mercy 
  I take and I give when I am in mood 
  Still you fight in all my names 
  For my pleasure 

  I am Mad 
  And I am Insane 
  I'm the One that you should blame
  …všemocným
  Jsem síla shůry
  Jsem počátek
  jsem konec všeho
  Jsem to co hledáš
  A nikdy nemůže najít

  Jsem božstvo
  Jsem Alfa
  Jsem Omega
  Jsou tvůj Pán a Mistr
  Tvůj nový a lepší Bůh

  Obsadil jsem nejvyšší místo
  Nechal ostatní plazit se mi u nohou
  Byl jsem zde a vždy budu
  Před tvým zrozením a po tvé smrti
  Pro mě neexistuje čas

  Jsem Otec
  Jsem Syn
  Jsem Duch svatý
  Jsem Tvůrce a Architekt
  Jsem První a Poslední

  Jsem jádro !!!
  Jsem úsvit
  Jsem soumrak
  Jsem Den a Noc
  Nekonečný a věčný

  Hraji hru s vámi všemi
  Nechávám vás modlit se a žebrat o lítost
  Beru a dávám podle nálady
  Stále bojujete pod mými jmény
  Pro mé potěšení

  Jsem Šílený 
  Jsem duševně nemocný
  Jsem ten, kterého máte obviňovat
 10. Rune Stones (unplugged bonus)
  Rune Stones
  Poisoned air 
  Slowly moves 
  Across the bleak battlefield 
  Black sun glows 
  Through dusty clouds 
  Unfolding this horrific scene 

  Do you... 
  Still believe in nothing? 
  Do you... 
  Still run towards dead end? 
  Do you... 
  Want to mean something? 
  Or betray your chance to mend? 

  Life's a struggle no one can win 
  It's a game of fate 
  And tomorrow's dim 

  Dumb voices 
  Of dying souls 
  Echo above the burning ground 
  No one hears 
  Helpless cries 
  Of those who survived 

  With brother and friends at side 
  You've come to claim victory 
  Fight for future of your life 
  Mow down all the misery 
  But now when you passed away 
  What's here left to save? 
  Sorrow and pain... 
  The only things that are here to stay... 

  Sad thruth is 
  That in the end 
  Everybody will forget 
  And the stone 
  Stands here to say 
  That you've died alone
  Runové kameny
  Otrávený vzduch
  se pomalu pohybuje
  přes ponuré bitevní pole
  Černé slunce svítí
  skrz prašná mračna
  umocňující tuto hrozivou scénu

  Stále...
  nevěříš v nic?
  Stále...
  se řítíš k slepým koncům?
  Stále...
  Chceš něco znamenat?
  nebo zradit svou šanci to napravit?

  Život je boj, který nikdo nevyhraje
  je to hra osudu
  a zítřek je nejasný

  Němé hlasy
  umírajících duší
  Ozvěna nad pohřebištěm
  Nikdo neslyší
  bezmocné nářky
  těch, jenž přežili

  S bratrem a přáteli po boku
  Jste zvyklí vyhrávat
  Bojovat  pro budoucnost svých životů
  skosit všechna trápení
  Ale nyní, když jsi zemřel
  Co zde zbylo k záchraně?
  Smutek a bolest...
  Ty jediné tu zůstanou...

  Smutná pravda je
  že na konci
  všichni zapomenou
  A kameny
  zde stojí aby řekly
  že si zemřel sám
 11. Paradise of Eternal Darkness (unplugged bonus)
  Paradise of Eternal Darkness
  Last dusk for the mankind 
  Drowning in dark-blue waters 
  Of all seas at the downtide 
  Shadows are longing... 
  Let enter the night! 

  Inhuman screams echo 
  In the labyrinth of mind 
  For restless souls 
  There is no calm 
  Let damned creatures arise! 

  Breaking the walls 
  Of man's pride 
  Attacking the weaknesses 
  Offering disease for all 
  Let the march of the scourge begin! 

  Altar of your body 
  Is finally prepared 
  To be desacreted again 
  To be covered with nails 
  That run through your veins 

  Let the kingdom fall! 
  Let the king be insane! 
  Let the peasants perish! 
  Let the earth die in vain! 

  Let the corpses roll! 
  Let the cure fail again! 
  Let the hope diminish! 
  Let the blood boil again! 

  Hanging upon a cross 
  The ruined sign of existence 
  Helplessly staring 
  On a blood-stained ground 
  Overflowing with human lust 

  See forbidden vision 
  An imitation of a Christ 
  Smell the stinking odour 
  Of a fallen lamb 
  Overdosed with angel dust
  Ráj věčné tmy
  Poslední soumrak lidstva
  se topí v tmavých vodách
  za odlivu všech moří 
  Stíny se prodlužují
  Nechť vstoupí noc!

  Ozvěna nelidského řevu
  v bludišti mysli
  pro neklidné duše
  Neexistuje žádný klid
  Nechť zatracené nestvůry povstanou!

  Bourají zdi 
  lidské hrdosti 
  Útočí na slabiny 
  Nabízejí menoci pro všecjny
  Nechť pochod bičů započne

  Oltář tvého těla
  je konečně připraven
  Aby byl znovu znesvěcen
  aby byl pokryt hřeby
  které kolují tvými žilami

  Nechť království padne!
  Nechť je král šílený!
  Nechť poddaní zahynou!
  Nechť zbytečně zemře země!

  Nechť se mrtvoly válí!
  Nechť opět léčba selže!
  Nechť naděje vymizí!
  Nechť krev opět vře!

  Visící na kříži
  zruinovaná známka existence
  bezmocně sleduje
  krvavě zbarvenou zem
  překypující lidským chtíčem

  Sleduj zakázané výjevy
  Imitace Krista
  Nasaj smrdutý pach
  padlého jehněte
  předávkovaného andělským prachem
Přísahám věčnou věrnost Umbrtkovi a skartokratickému státnímu zřízení!
Uživatelský avatar
Oskar999
Dominus Metallum
Dominus Metallum
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 35
Bydliště: od Plzně
Příspěvky: 2418
Registrován: 27. listopad 2007, 23:26

Re: Torment - Without God's Blessing

Příspěvekod Oskar999 » 6. únor 2010, 13:54

tak hotovo :-) je tam pár (no dobrá víc) takovejch krkolomnejch míst, takže kdyby měl někdo lepší překlad některých pasáží, klidně to sem hoďte
Přísahám věčnou věrnost Umbrtkovi a skartokratickému státnímu zřízení!
Uživatelský avatar
Oskar999
Dominus Metallum
Dominus Metallum
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 35
Bydliště: od Plzně
Příspěvky: 2418
Registrován: 27. listopad 2007, 23:26


Zpět na Překlady textů skladeb

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník