Překlad Amorphis - Skyforger,Tuonela

Texty těch,kteří nám přibližují Kalevalu

Překládáte písničky? Nebo hledáte překlad?

Moderátor: Moderátoři

Překlad Amorphis - Skyforger,Tuonela

Příspěvekod Naathir » 3. listopad 2009, 18:12

Amorphis se v albu Skyforger texty zabývají převážně Seppo Ilmarinenem,stvořitelem oblohy,ale celé album není koncepční.
Jakákoli konstruktivní kritika či nápad na zlepšení toho kterého překladu jsou vítány...

Skyforger
Skrytý obsah
Sampo

Sparks sent flying, my mind thundering
The room of my heart flashing to the sky
The flaring of fumes fill my senses
Pervade this room and this space

The days they blend into the nights
The moon, the sun unite
Order of stars expires
A wonder is born

I listen and aim, I observe
I use all the forces and let it transpire
I confront the darkness absolute
And blinding, dazzling brilliance

From roaring flames the shapes emerge
Come forth they do with vile charms
Their poisoned core hides in beauty
But I see and perceive their deceit I see

Into the blaze I shove them back
To lose their forms to the hungry fire
Again and yet again
I start my work anew
Again and again
I start my work again

Překlad:

Jiskry odskakují,má mysl hřímá
Mé nitro probleskává oblohu
Žár z dýmů zaplňuje mé smysly
Prostupují tento prostor a tento vesmír

Dny se mísí do nocí
Měsíc a Slunce jedno jsou
Řád hvězd zaniká
Rodí se zázrak

Poslouchám a zaměřuji,pozoruji
Použiji všechny síly a nechám je vypařit
Střetnu naprostou temnotu
S oslepující,oslnivou září

Postavy se noří z burácejících plamenů
Jdou vpřed,tak činí,s odpornými kouzly
Jejich otrávené jádro se schovává v kráse
Ale Já vidím a všímám si jejich klamu,ten zřím

Do žáru, zpět, je uvrhnu
pozbýt jejich tvary hladovým plamenům
Opět a ještě zas
Začnu svou práci nanovo
Opět a zas
Začnu svou práci znovu

Silver Bride

From the mystic dream of a nighttime
I saw the clarity of my days
From the gates of longing
Looked for the familiar glow
The death of my wife's slayer
Brought no comfort to me
No shape for loneliness
For a dream

A queen of gold I made
A silver bride I built
From the northern summer nights
From the winter moon
Responded not my girl
No beating heart I felt
I brought no sighs to the silver lips
No warmth to the gold

Within my heart a flame of desires
Provoked the power of my will
Forced into silvery shape
A golden queen for me
I made our bed under the stars
Cover us plenty, bear skin hides
Stroked the arc of golden curves
Kissed the lips of silver

A queen of gold - I made her
A silver bride - I built her
A queen of gold - no heart
A silver bride - no warmth

A silver bride - No life

Překlad:

Ze záhadného snu nočního času
Zřel jsem jas mých dnů
Z bran tužeb
Hledal jsem znamý žár
Smrt vraha mé ženy
Mi nepřinesla útěchu
Žádnou podobu osamělosti
Pro sen

Královnu zlata jsem stvořil
Stříbrnou nevěstu jsem sestavil
Ze severních,letních nocí
Ze zimního měsíce
Neodpovídala mé milence
Necítil jsem žádný tlukot srdce
Nepřivedl žádné vzdechy stříbrným rtům

Plamen touhy v mém srdci
Vydráždil sílu mojí vůle
Vyvedena do stříbřité podoby
Zlatá královna mně určena
Pod hvězdami jsem vytvořil loži
Přikrylo nás hodně medvědích kůží
Pohladil jsem oblouk zlatých křivek
Políbil rty ze stříbra

Královna ze zlata – já ji vytvořil
Stříbrná nevěsta – já ji vyrobil
Královna ze zlata – žádné srdce
Stříbrná nevěsta – žádné teplo

Stříbrná nevěsta – žádný život

From The Heaven Of My Heart

I who have forged the heavens
I also have my king
To northland I was sent
I was cast to distant Pohjola
Enforced by my king's spells
His orders undenied

From the small crumbs of earth
From a fleece of summer ewe
From a memory of a single seed
From the flair of a swan's feather
I let the milk come seeping from the heaven
Heaven of my heart

There my skills were known to them all
They all knew my name
All knew of my might
And I forged a godly device
A machine divine
The gates of plenty opened by me

Překlad:

Já,který jsem ukoval nebesa
Mám také svého krále
Do severní země jsem byl poslán
Byl jsem vykázán do vzdálené Pohjoly
Donucen kouzly mého krále
Neodporoval jsem jeho rozkazům

Z malých drobků země
Z rouna letní ovce
Z paměti semínka
Z elegance labutího peří
Nechal jsem prosáknout mléko z nebe
Z nebe mého srdce

Tam mé schopnosti byly známy všem
Všichni znali mé jméno
Všichni znali mou moc
Ukoval jsem božské zařízení
Božský stroj
Brány hojnosti mnou otevřené

Sky Is Mine

From my world the sun faded
And the moon from my sky was gone with stars
I came home to a bleak room of sorrow
Forsaken house, place of grief, in solitude

I listened to my heart beating
The faint rush of my blood
I listened to my heart beating
The echoes from space

Something moving in the emptiness
Something drew me near
Someone told me of my future deeds
Whispered them in my ear

The sky stirred
The lights of space flared
Beneath my feet
The living earth started to breath

The sky is mine
This sword is mine
This fate is mine
This miracle, mine

From steel I made the master's sword
Cleaving stone, cliff, a mountain
From darkness I stepped
Onto the path of stars

Překlad:

Z mého světa vybledlo slunce
A měsíc z mé oblohy odešel i s hvězdami
Šel jsem domů do bezútěšné místnosti smutku
Opuštěný dům,místo žalu,v osamělosti

Poslouchal jsem své srdce bít
Mdlý běh mé krve
Poslouchal jsem své srdce bít
Ozvěny z vesmíru

Něco pohybujícího se v prázdnotě
Něco mě táhlo blíž
Někdo mi řekl o mých skutcích budoucích
Šeptal mi je do ucha

Obloha se pohnula
Světla vesmíru zářila
Pod mými chodidly
Země začala dýchat

Nebe je mé
Tento meč je můj
Tento osud je můj
Tento zázrak, můj

Z oceli udělal jsem mistrův meč
Štěpící kámen,útes,horu
Z temnoty jsem vstoupil
Na cestu hvězd

Majestic Beast

In the bowels of rocky mountain
A fiery bird I forged
Forged from iron, from molten steel
A flaming eagle majestic beast

On the wings of my eagle
To black river I flew
To the dale of the dead
To the stream that grinds all flesh

The eagle soared sky high
Touched the vault of heaven
The sky sparkled
Cracked and creaked

The eagle soared sky high
Soared my flaming griffin
The thunder crashed and rolled
Rolled the monster's head

I found a monster, a black giant pike
From it's jaws my eagle saved me
Dragged the fish under the sun
Split it's belly, ripped the head off

I rolled the pike's head to the house of the north
I threw the bony skull at the haughty queen
Here's a throne for you to rest your frozen bones
I have done my share, now keep your promise

I had made the heavens
Forged out a miracle
The snake infested field of death turned over
Slayed the wolf of shadow lands
Shackled the bear of death
I captured the impossible
The pike from the black river

Překlad:

V nitru skalnaté ohry
Ukul jsem plamenného ptáka
Ukutý z železa,z žhnoucí oceli
Planoucí orel,vznešený dravec

Na křídlech mého orla
Letěl jsem do černé řeky
Do údolí mrtvých
Do proudu který drtí veškeré tělo

Orel se vznášel vysoko na obloze
Dotkl se klenby nebes

Nebesa jiskřila
Praskla a praskala

Orel se vznášel vysoko na obloze
Vznášel se,můj planoucí gryf
Hrom třeskl a burácel
Zaburácel hlavou monstra

Našel jsem nestvůru,černou obří štiku
Orel mne zachránil z jejích čelistí
Vytáhl rybu pod slunce
Rozštěpil břicho,odtrhl hlavu

Dovalil jsem hlavu štiky do domu severu
Hodil jsem kostnatou lebku pyšné královně
Zde je trůn pro odpočinek tvých zmrzlých kostí
Já jsem své dokonal,nyní dodrž slib

Učinil jsem nebesa
Ukoval zázrak
Hady zamořené pole smrti zbrázdil
Zabil vlka stínových zemí
Spoutal medvěda smrti
Zajmul jsem nemožné
Štiku z černé řeky

My Sun

Slowly turns the key of time
In the lock of promises broken
In mute silence of my space
I crouch under my yearning

The works of my gods receding now
Evade my grasping hands

Her hair I would long to adorn
With glowing stars
Her brow with shining sun
In silver I would trace
The moonshine of her grace
The shining one

Perfection of the skies I knew
And memories of my deeds
Fade away beyond my reach
And change to lonely nights

But ever so slowly
Turns the key of time
In a rusty lock
Of broken promises

Překlad:

Pomalu se otáčí klíč času
V zámku porušených slibů
V němém tichu mého vesmíru
Krčím se pod mou touhou

Práce mých bohů nyní ustupují
Výhabají se mým lakotným rukám

Její vlasy bych toužil ozdobit
Zařícími hvězdami
Její čelo jasým sluncem
Ve stříbře bych našel
Měsíční svit jejího šarmu
Zářivý

Dokonalost oblak jsem znal
A vzpomínky na mé činy
Zvolna mizí z mého dosahu
A mění se na osamělé noci

Ale vždy tak pomalu
se otáčí klíč času
V rezavém zámku
Porušených slibů

Highest Star

Under the vault of heavens
I stood alone, waiting
The blaze of silver shining in my eyes
My hands of gleaming gold
The red of iron in my veins
The blue of steel in my bones
The sparkle of blackness of coal in my hair
My chest golden with waves

It is my heaven
It has my eyes
It is my space
It has my shape

I knew it was my masterwork
I felt the strength of gods
Revised the soaring heights
Let the heavens be aligned

I listened with care the place for the moon
Made sure of the tones
Painted through void the route for the sun
Made out the locus of stars
I pierced the distant dome
For the lights to seep through
I checked the curves of borders of all
And placed the highest star

It worked and sun and danced
It shone and gloved and gleaned
It circled, curved and blazed
It pulsed, burned and waned

It flowed from my bones
And bolted from my fingers
And settled on and over me
And made me face my longing

Překlad:

Pod klenbou nebes
Stál jsem sám,čekajíc
Stříbrný třpyt zářil v mých očích
Mé ruce z lesknoucího se zlata
Červěň železa v mých žilách
Modř oceli v mých kostech
Jiskra černi uhlí v mých vlasech
Můj zlatý hrudník s vlnami

Je to mé nebe
Má mé oči
Je to můj vesmír
Má mou podobu

Věděl jsem že je to mé mistrovské dílo
Cítil jsem sílu bohů
Korigoval vznašející se výše
Nechal nebesa srovnat

Sledoval jsem s péčí polohu měsíce
Ujistil se o odstínech
Namaloval skrze nicotu směr slunce

Vyhotovil jsem místo hvězd
Prorazil jsem vzdálenou klenbu
Aby světla prošla skrz
Svítilo to,probleskovalo a sbíralo se
Kroužilo,točilo se a zářilo
Pulzovalo,hořelo a ubývalo

Proudilo to z mých kosti
Uprchávalo z mých prstů
Ustálilo se na a přese mně
A donutilo čelit mé touze

Skyforger

Inside this nonexistence
I know very clearly
The directions, all the points
Of every potential quarter

I forge my wisdom
Into an arc surrounding all
I forge my heartbeat
To a dome all heavens wide

I know the sun and the moon
The names of stars
Their movement and purpose
I mark the place of polaris on these impossible heights

I forge the horizons
I craft them for flowing blood
I forge the places
Precise for silver, precise for gold

In solitude, I measure out
The range of barren lands
I drain unto the nothingness
The intersecting curves
I look at all directions
I look at one clear point
I see them all come together
I see into the heart

This here is my place, it is my work
I was made the maker of the sky

I am the maker of the sky
I am the forger of the arc

Překlad:

Uvnitř této neexistence
Znám velice jasně
Směry,všechny body
Každé potencionální končiny

Zkovám veškeré své vědení
Do oblouku obklopujícího vše
Zkovám svůj srdeční tlukot
Do klenby vší nebeské šíře

Já znám slunce a měsíc
Jména hvězd
Jejich pohyb a účel
Označím místo polaris v těchto nemožných výšinách

Ukovám obzory
Utvořím je pro proudící krev
Ukovám místa
Přesně pro stříbto,přesně pro zlato

V samotě,vyměřím
Rozsah půstých zemí
Odvedu do nicoty
Křížící se křivky
Podívám se do všech směrů
Podívám se na jeden jasný bod
Uvidím je přicházet pospolu
Uvidím do srdce

Tady to je mé místo,je to má práce
Byl jsem učiněn stvořitelem oblohy

Já jsem stvořitel oblohy
Já jsem kovář oblouku

Course Of Fate

Got a maid from the lands of north
A wife from lands of strange
The work of gods was at last replaced
By days and nights of men

She wakes beside me
She stands by me
She stares at our sky
She lives our lives

In the beginning of all time the sounds of war
I sanctified for work
Cries of terror harmonized to a song
Spirits of wrath restrained

And now dead is my wife
Ripped apart by iron teeth
Slashed by the claws of steel
The ancient venom surfaced again

She lies in the ground
She's gone from me
She stares without eyes
She stares at me

Poisoned by the bane of riches
Betrayed by lies manifold
Slain by avenger
The ancient venom turned the course of fate

She woke beside me
She stood by me
She stared at our sky
And lived our life

Překlad:

Mám dívku ze zemí severu,
Ženu ze zvlaštních zemí
Práce bohů byla konečně nahrazena
Dny a nocemi lidí

Vedle mě vstává
Vedle mě stojí
Dívá se upřeně na naší oblohu
Žije naše životy

Na začátku všeho času zvuky války
Posvětil jsem pro práci
Výkřiky hrůzy zharmonizoval v píseň
Duše hněvu umírnil

Nyní mrtva je má žena
Roztrhlá železným zubem
Rozsekaná drápy z oceli
Prastará zášť se opět vynořila

Leží na zemi
Odešla ode mne
Dívá se upřeně bez očí
Dívá se upřeně na mně

Otrávena kletbou bohatství
Zrazena lžemi různými
Zabita mstitelem
Prostará zášť otočila kurz osudu

Vstávala vedle mě
Stála vedle mě
Upřeně se dívala na naši oblohu
A žila náž život

From Earth I Rose

Darkness was my light
Muteness was my tongue
Death was my life
Matter was my spirit

I am a brother to the fire
To fire a brother I am
From breasts of maidens three
I drank the black milk
Devoured the white milk
I swallowed the red milk

Brother to the fire I am
Brother to the fire

I've lain in the dark bowels
Bowels of this marshland
Dead beneath the soil
Under the waters
Oblivious to all
Devoid of all knowing

Překlad:

Temnota byla mým světlem
Mlčenlivost mým jazykem
Smrt mým životem
Hmota má duše

Jsem bratr ohni
Ohni bratr jsem
Z prsů pannen tří
Pil jsem černé mléko
Hltal bílé
A polykal červené

Bratr ohni jsem
Bratr ohni

Lehl jsem do černých útrob
Útrob těchto bažin
Mrtvý pod půdou

Pod vodami
Zapomněvší všem
Zbaven všeho vědění

Godlike Machine

To a strange land, land of Pohjola
I took my gift, I received it from the gods
I melted the knowledge of heaven
From the pieces of my heart I built a golden mill

I made the heavens, I delivered them
I gave the horn of plenty, released them

My king sold me to the northland queen
I forged and gave her a godlike machine
It wasn't enough for the queen of liars
To the river of death I also was sent

The field of death I furroved
I turned the soil black with steaming viper blood
In a forest deep underground
I hunted a wolf and a bear from the shadows

I was offered death as a prize for my great deeds
False words, from the tongue of the northland queen

A heart turned unto me
She whispered the knowledge of gods
And gave the missing words of wisdom
To me, a creator of heavens

A heart turned unto me

Překlad:

Do zvláštní země,země Pohjoly
Vzal jsem svůj dárek,přijat od bohů
Roztavil jsem vědomost nebe
Z kousků mého srdce postavil jsem zlatý mlýn

Učinil jsem nebesa,přivedl je na svět
Dal jsem jim roh hojnosti, propustil je

Můj král mne prodal královně severních zemí
Ukoval a dal jsem jí božský stroj
Nestačilo to královně lhářů
Byl jsem také poslán do řeky smrti
Pole smrti jsem zbrázdil
Půda dík mne zčernala vroucí krví zmije
V lese hluboko v podzemí
Pronásledoval jsem vlka a medvěda ze stínů

Byl jsem nabídnut smrti,má cena za skvělé skutky
Falešná slova z jazyku královny severních zemí

Srdce se ke mne obrátilo
Šeptala znalosti bohů
A dala chybějící slova moudrosti
Mně,stvořiteli nebes

Srdce se ke mne obrátilo

Tuonela
Skrytý obsah
The Way

Forging the future from the timeless stone
Oh let me know how far I can go
Answering the questions thet no one ever asks
Float through the sea of madness
And face the everlasting task

So lonely to wander
So sad to be alone
In the mist of the unknown
Trying to fool myself with dreams that never come true
So hard to stand my ground
Never again will I fail

Will you tell me not to wait
Tell me to live for today

As the flowers wither
I will forget my pain
Since the stars have shone
The devil has shown me the way

Překlad:

Kovajíc budoucnost z věčného kamene
Ach prozraď mi jak daleko mohu jít
Odpovídajíc na otázky,které nikdo neklade
Plout mořem šílenství
A čelit nikdy nekončícímu úkolu

Tak sám putuji
Tak sám,jsem smutný
V mlze neznáma
Snažím ošálit sám sebe sny,které se nikdy nestanou
Tak těžko za svým stojím
Už nikdy nezklamu

Řekneš mi abych nečekal
Řekni mi abych pro dnešek žil

Jak květiny vadnou
Zapomenou na bolest svou
Protože hvězdy zazářily
Ďábel cestu ukázal mi

Morning Star

You live only for yourself
Or send your soul to the heaven's grace
Been weak as the autumn leaves
Or strong as the growing seed
Swallowed into the black
Search for entrace

Watch to the eyes of morning star
Beckon for the savior
But it's much too far
Reach for the infinity
The only thing that remains is decay

Překlad:

Žiješ jen pro sebe
Nebo pošleš svou duši přízni nebe
Slabý jako podzimní lístky
Nebo silný jak rostoucí semínka
Pohlcen do černi
Hledáš vstup

Dívej se do očí jitřenky
Volej zachránce
Ale je příliš daleko
Dosah na věčnost
Zbyla jediná věc,zhouba

Nightfall

As a rot to rape the spring sown seed
A plague sprang forth of his tracks
Churns ran red when cows milked blood
And famine cracked poor backs

Who would hear a lament sad
Under the bright blue sky
That's sung in hovels dark and low
With eyes too weak to cry
But horror be the nightfall's gloom
For the man upon the road
When moon doth laugh at worthless lives
Twice hard for all promise showed

Empty stare upon his face
Nine fathoms deep
He set upon the road again
On ground that bears no seed

Překlad:

Jako hniloba przní jarem zaseté semeno
Mor prýští vpřed svých stop
Máselnice zčervenaly,když krávy dojily krev
A hladomor zlomil nebohá záda

Kdo by slyšel chmurný nářek
Pod jasnou modrou oblohou
Zpíván v kolnách temných a chatrných
S očima slabýma na nářek
Ale horor je soumraku beznaděj
Pro muže na cestě
Když se měsíc směje bezcenným životům
Dvákrat tak tvrdě za sliby ukázané

Prázdný pohled na jeho obličej
Devět fantomů hluboko
Vydá se zas na cestu
Na zem která nenese semena

Tuonela

Sorrow is my bread
And tears I drink as wine
Oblivion my happiness
Ground under teeth of time

For cold be the stone
When frost devoured the land
Consolation is no gift
Of winter's icy hand

Upon a crust of snow
I'll lay my broken frame
What steel and iron won't take
I'll give in winter's name
No good a sullen soul, no use for simple knave
No groom for brides of plaited hair
This man old and lame

If only I could breathe
To see the sun of may
but still longer are the nigths than days
As I wither away

Came the man of crown
With sound of war drums beat
Said no sword arm's strong enough
Without my two good feet

But not overlooked am I
In eyes of the maid I'll wed
I'll reap the crops of Tuonela
My bride's wealth in death

Překlad:

Smutek je můj chléb
A slzy piji jako víno
Zapomnění je mé štěstí
Zem pod zubem času

Protože kámen chladný byl
Když mráz zhltl zem
Útěcha není žádný dar
Ledové ruky,již zima má

Na povlak ze sněhu
Položím svou zlomenou postavu
Co ocel a železo nevezmou
Dávám v zimy jménu
Žádné dobro,chmurná duše,ani užitek pro prostého darebáka
Žádný ženich pro nevěsty pletených vlasů
Tohoto může starého a chromého

Kdybych jen mohl dýchat
´Bych viděl květnové slunce
Ale noci jsou stále delší dnů
Jak pomalu hynu

Přišel muž koruny
Se zvukem bubnů tlukoucích
Řekl,žádná rukověť meče není dost silná
Bez mých dobrých dvou stop

Ale nejsem přehlédnutý
V očích dívky se oddám
Sklidím plody Tuonely
Bohatství mé ženy ve smrti

Greed

Not thirsty am I for the blood
Of redeemer of thy creed
My hunger can't be satisfied
With flesh of thy nazarene
No gilded streets of heaven's grace
Entice me in thy speech
No holy mother doth condone
All your pillage war and greed

But know thee that all oceans worth
Of waters turned holy
Won't change the course of river
That runs inside of me
My blood flows ever skyward
And pools where thy black is white

For whose thou not carve at my soul
With sword of thy supreme truth
Strike me down on my bended knees
For thy baptism for sooth

My blood flows ever skyward
And pools where thy black is white
Alone am I to raise my head
In the starless forest night

Překlad:

Nežízním po krvi
Spasitele tvé víry
Můj hlad se nespokojí
S tělem tvého nazarejce
Žádné zlacené ulice nebezké přízně
Nevábí mně v tvé řeči
Žádná svatá matka nepromine
Vše tvé drancování,válku a lačnost

Ale víš že všechny oceány cenné
Vody učiněné svatou
Nezmění tok řeky
Která ve mně teče
Má krev proudí vždy k nebi
A tůním kde tvá čerň bílá je

Pro tebe,který nevytesáš mou duši
S mečem tvé nadřazené pravdy
Sraz mě na má ohlá kolena
Pro tvůj křest za pravdu

Má krev proudí vždy k nebi
A tůním kde tvá čerň bílá je
Jsem sám na pozvednutí hlavy
Do bezhvědné lesní noci

Divinity

Last day brings the grace
For bearers of forbidden name
Step into five fold mace
As son as father in a frame

Someday fire wipes the rain
Fears are frozen tears whisper
Things that no one hears
Cry now, cry now for me again
Tomorrows pride and pain
Why you kneel before my name

Crushing my belief
And make shape to my relief
For who you set your prayers
I can't hear them anyway

Překlad:

Poslední dny přinášejí přízeň
Pro nositele zakázeného jména
Vstup do pěti vrstvého muškátového květu
Jak syn tak otec do řádu

Jednoho dne oheň smaže déšť
Obavy jsou zmrzlé slzy,šepoty
Věci,které nikdo neslyší
Teď plač,znovu pro mě plač
Zítřka pýcha a bolest
Proč klečíš před mým jménem

Drtíš mou víru
A dáváš tvar mé utěše
Na koho upíráš své modlitby
Já je stejně slyšet nemohu

Shining

My soul is bleeding
I feel so small
Afraid that this will never end
I can't understand the pain in my bones
I sleep through another trance

Climb over the rainbow
From here you can see so much
I need someone to take me down
But who can you trust

Got so many things to say
But it's something I don't wanna be
Gotta get away cause it's time to shine
Like a fallen angel I run
I won't ever see the sun
See the circle is now complete
Yet the harvest remains undone

Where hemlock grows and vermin crowl
All dreams descend with fear
Crushed by the darkness that wells inside
That beast I hold so dear

Překlad:

Má duše krvácí
Cítím se tak malý
Bojím se že tohle neskončí
Nechápu bolest v mých kostech
Spím skrz další trans

Vyšplhej přes duhu
Odtud toho tolik vidíš
Potřebuji někoho aby mě sundal
Ale komu můžeš věřit

Mám toho tolik co říct
Ale je to něco čím nechci být
Můsím se dostat prič,je totiž čas zářit
Jako padlý anděl utíkám
Již nikdy slunce neuvídám
Vidíš,kruh je nyní uzavřen
A přece sklizeň není dokončena

Kde bolehlav roste a hmyz se plazí
všechny sny následují strachem
Drceny temnotou prýštící vně
Ta bestie,kterou držím tak draze

Withered

Withered be the flower
Long past it's prime and bloom
Forgotten on the stony bed
This silent hillside tomb
For coppered be the grip
Of this wooded land
A crude cold gauntlet
Hides the boney hand

Tears once warmed the ground
Torn out of eyes that could cry no more
Compassion for the wind to take
O doth pity the bastard poor
A life of misery and hate
Upon a chance a twist of fate
The poison from the goblet ran
Down the throat of her drunken man

Překlad:

Uvadlá je květina
Dlouho minulo od rozkvětu a výkvětu
Zapomenutá na kamenné loži
Této tiché svahové hrobce
Měděné je totiž panství
Této lesnaté země
Hrubá chladná rukavice
Schovává kostnatou zem

Slzy kdysi zahřívaly půdu
Vyřinuté z očí které víc brečet nemohly
Soucit pro vítr,´by si vzal
Lítost nad bastardem bídným
Život misérie a nenávisti
Na šanci smyčky osudu
Jed z poháru se linul
V krku opilého muže

Rusty Moon

Bed-head in the rust of moon
Is the death beds lullaby
Sung so softly with the stars
Reflected in her eyes

It's the blaze that beckons men
Into the woods, of beaten path
Is the sight of the fire that
No maiden's eyes should have
Iron does as iron's told
And drinks of life's red gold
But shame won't leave with dying breathe
The life that wants it's own death

And the forest hums its silent hymn
Heard by those of solitude
As mist it wells
Up the brook's dark banks
Bewitched by there fir woods

Překlad:

Čelo postele v sněti měsíce
Je ukolébavka lože smrtelné
Zpívaná tak jemně s hvězdami
Odražená v jejích očích

Je to žár,který vábí lidi
Do lesů vyšlapaných stezek
Je to pohled ohně
Který by něměla mít v očích žádná panna
Železo činí jak povědělo
A pije červené zlato života
Ale hanba neodejde s umírajícím dechem
Život,který chce svou vlastní smrt

A les hučí svou tichou hymnu
Slyšenou těmi v samotě
Jak mlží dobře
Až do temných mělčin potoků
Uhranutých tamními jedlemi

Summer's End

In the morning mist by the waning moon
through the woods she set on foot
With a sacred blade cut the berries down
Dug up the dreaded mandrake root

Tread my path to summer's end
This bequest I leave you she says
You will see what could be evergreen
Turn to copper and fade to gray

By the standing stones
Atropine eyes smiled at me
Sitting in a sluggish vertigo
Sands of time form another dream
No love without sacrifice
No life springs without decay
The final kiss is a wormy one
In soils cold caress to rest we'll lay

Překlad:

V ranní mlze při ubývajícím měsíci
Skrz lesy které přiměla k chodu
S posvátnou čepelí skosí bobule
Vykopává kořen mandragory

Jdi mou cestu ke konci léta
Tento odkaz ti nechávám,říká
Uvidíš co může být věčně zelené
Se obrátí v měď a zešedne

U stálých kamenů
Usmály se na mě oči antropinu
Sedící v netečné závrati
Písky času formují další sen
Žádná láska bez oběti
Žádná jara života bez rozkladu
Konečný polibek je červivý
V laskání chladné půdy ulehneme k odpočinku
Naposledy upravil Naathir dne 3. srpen 2010, 22:44, celkově upraveno 6
Drone...pro absolutní stavy mysli..a nikdy jinak..
Uživatelský avatar
Naathir
Arch Articulus
Arch Articulus
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 27
Bydliště: caaaaaa? no, to přeháněl bych, ale i tak docela blízko..
Příspěvky: 361
Registrován: 4. duben 2009, 20:51

Re: Amorphis - Skyforger

Příspěvekod Aries » 3. listopad 2009, 18:22

Asi pred piatimi minutami som ten album dopocuval :)
Vybrona praca, ako od Amorphisu, tak od prekladatela :)
Obrázek
They escaped the weight of darkness... To drown in another...
Uživatelský avatar
Aries
Erastes Metallum
Erastes Metallum
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 33
Bydliště: Košice
Příspěvky: 602
Registrován: 12. září 2009, 22:55

Re: Překlad Amorphis - Skyforger

Příspěvekod Helios » 5. listopad 2009, 19:44

Precizní práce,opravdu. Vzhledem k Tvému věku a se zřetelem na úroveň Angličtiny která se probírá v osmé a deváté třídě ZŠ, před tebou smekám. Vypadá to, že budeš s Angličtinou určitě o hodně napřed.
Překlady textů nejsou nijak snadnou záležitostí, pokud to má alespoň trochu vypadat.
Human stupidity has no limitation.
Uživatelský avatar
Helios
Arch Articulus
Arch Articulus
 
Pohlaví: Muž Muž
Bydliště: Vysočina
Příspěvky: 428
Registrován: 9. leden 2009, 16:24
Aktivní v kapele: Bequest

Re: Překlad Amorphis - Skyforger

Příspěvekod Wapster » 5. listopad 2009, 21:24

Super a upřímně děkuju ;)
Život je k***a (jsem sprosťák), ale ne tak velká, když posloucháš metal. Metal je totiž lék na vše, jen si ho správně zvolit
http://www.metalista.cz
Fanoušek promostars:
http://www.metalshop.cz/tricka/tricka_metalova/p/tricko-metallica-death-magnetic-3-celopotisk-micz-?a_aid=metaez&a_bid=metal
Uživatelský avatar
Wapster
Erastes Metallum
Erastes Metallum
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 31
Bydliště: Kojetín
Příspěvky: 716
Registrován: 4. srpen 2008, 8:19

Re: Překlad Amorphis - Skyforger,Tuonela

Příspěvekod Naathir » 7. listopad 2009, 16:32

Vřelé díky za ohlasy ,
Helios:Mno,popírat to nebudu :oops: ,
Přidány překlady textů alba Tuonela..
Drone...pro absolutní stavy mysli..a nikdy jinak..
Uživatelský avatar
Naathir
Arch Articulus
Arch Articulus
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 27
Bydliště: caaaaaa? no, to přeháněl bych, ale i tak docela blízko..
Příspěvky: 361
Registrován: 4. duben 2009, 20:51

Re: Překlad Amorphis - Skyforger,Tuonela

Příspěvekod Malasorte » 19. květen 2010, 18:28

Ani nevieš ako si ma týmto potešil ;)
Malasorte
Novicius
Novicius
 
Pohlaví: Muž Muž
Příspěvky: 5
Registrován: 19. květen 2010, 18:27


Zpět na Překlady textů skladeb

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník