Agalloch - překlady

Ashes Against the Grain, The White, The Mantle, Pale Folklore, Marrow of the Spirit

Překládáte písničky? Nebo hledáte překlad?

Moderátor: Moderátoři

Agalloch - překlady

Příspěvekod Melville » 19. červenec 2009, 9:26

Agalloch - Ashes Against the Grain

Obrázek

1. Limbs (Paže)

Skrytý obsah
The texture of the soul is a liquid that casts a vermilion flood
From a wound carved as an oath; it fills the river bank a sanguine fog
These arms were meant to be lost! Hacked, severed and forgotten
The texture of time is a whisper that echoes across the flood
Its hymn resonates from tree to tree, through every sullen bough it sings
These boughs were said to be lost! Torn, unearthed and broken
Earth to flesh, flesh to wood, cast these limbs into the water
Flesh to wood, wood to stone, cast this stone into the water...
Skrytý obsah
Tkanina duše je vodou, jež tvoří nachový proud
Ze zranění vyrytého jako kletba; Pokrývá břeh řeky krvavou mlhou
Tyto paže měly být ztraceny! Osekané, oddělené, opomenuté
Tkanina času je šepot, jež zní po proudu
Jeho hymna zní od stromu ke stromu, každou mrzutou větví zpívá
Tyto větve měly být ztracené! Rozervané, vyhrabané a zlámané
Zem v tělo, tělo ve dřevo, hoď ty paže do vody
Tělo ve dřevo, dřevo v kámen, hoď ten kámen do vody...


2. Falling Snow (Padající sníh)

Skrytý obsah
The water pours its embracing arms around the stone
Decay drips from the unquiet void where the ice forms, where life ends
The stone is by the crimson flood, swallowed
The red tide beyond the ebon wound, contorted
My sacrifice bids farewell in this river of memory... a wave to end all time
Red birds escape from my wounds and return as falling snow
To sweep the landscape; a wind haunted, wings without bodies
The snow, the bitter snowfall
You wish to die in her pale arms, crystalline, to become an ode to silence
In the soul of a mountain of birds, fallen
The cascading pallor of ghostless feather
The snow has fallen and raised this white mountain on which you will die and fade away in silence
Skrytý obsah
Voda prýští kolem kamene její objímající paže
Hniloba kape z netiché prázdnoty, kde se tvaruje led, kde život končí
Kámen je karmínovým proudem, spolknut
Rudá vlna za černou ránou, zkroucená
Má obět se loučí v této řece myšlenek...mávání, jež je koncem času
Červení ptáci unikají z mých ran a vrací se jako padající sníh
Smést krajinu; děsivý vítr, křídla bez těla
Sníh, hořké sněžení
Přeješ si zemřít v jejich bledých pažích, křišťálový, stát se ódou na ticho
V duši hor plných ptáků, padlé
Vrstvící se bledost pírka bez duchů
Sníh padl a pozvedl tuto bílou horu, na které zemřeš a ztratíš se v tichu


3. This White Mountain On Which You Will Die (Tato bílá hora, na které zemřeš)

- instrumentální -

4. Fire Above, Ice Below (Oheň nad námi, Led pod námi)

Skrytý obsah
The woeful silence and wind's reflection
Of your body's pale ode, an icy fortress of blood and ages
Sky fire above, ice below the hearth
Fall away from me to that citadel at the end of time
Where death sleeps and dreams of your buried pain
There has never been a silence like this before
There will never be an ode like this again
Skrytý obsah
Žalostné ticho a odrazy větru
Bledé ódy tvého těla, ledová pevnost krve a věků
Mraky hořící nad námi, led pod ohništěm
Padej ode mě do té pevnosti na konci času
Kde smrt spí a sní o tvé pohřbené bolesti
Ticho, jež tu ještě nikdy nebylo
Óda, jež tu již nikdy nebude


5. Not Unlike The Waves (Ne nepodobný vlnám)

Skrytý obsah
Aurora swims in the ether.
Emerald fire scars the night sky.

Solstafir...

Amber streams from Sol,
Are not unlike the waves of the sea
Nor the endless horizon of ice.

Solstafir...

Aurora swims in the ether.
Emerald fire paints the twilight.

Heidrun bleeds the golden nectar,
For the rising sun and the moon.
The midnight wolves who watch over,
The dawn...

The golden dawn...

Solstafir...
Skrytý obsah
Polární záře se vznáší ve vzduchu
Smaragdové ohně jizví noční oblohu

Solstafir...

Jantarové proudy ze Slunce,
Nejsou nepodobné vlnám z moře
Ni nekonečným obzorům z ledu.

Solstafir...

Polární záře se vznáší ve vzduchu
Smaragdový oheň kreslí na soumrak

Heidrun krvácí zlatý nektar
Pro vycházející Slunce a Měsíc
Půlnoční vlci, ti kteří stráží,
Úsvit...

Zlatavý úsvit...

Solstafir...


6. Our Fortress Is Burning... I (Naše pevnost hoří... I)

- instrumentální -

7. Our Fortress Is Burning... II - Bloodbirds (Naše pevnost hoří... II - Krvavé ptactvo)

Skrytý obsah
The god of man is a failure
Our fortress is burning against the grain of the shattered sky
Charred birds escape from the ruins and return as cascading blood
Dying bloodbirds pooling, feeding the flood
The god of man is a failure
And all of our shadows are ashes against the grain
Skrytý obsah
Bůh lidí je selháním
Naše pevnost hoří proti krystalům roztříštěného nebe
Spálené ptactvo uniká z trosek a navrací se jako vrstvičky krve
Zmírající krvavé ptactvo se slévá, krmí proud
Bůh lidí je selháním
A všechny naše stíny jsou popelem proti krystalům


8. Our Fortress Is Burning... III - The Grain (8. Naše pevnost hoří... III - Krystaly)

- instrumentální -
Страх - это иллюзия...
- Тëмный Протосский Тамплиер

These violent delights have violent ends...
Uživatelský avatar
Melville
Dominus Metallum
Dominus Metallum
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 32
Bydliště: Shadowfell Swamp
Příspěvky: 1763
Blog: Zobrazit blog (8)
Registrován: 19. únor 2008, 16:44

Agalloch - The White

Příspěvekod Melville » 19. červenec 2009, 13:14

Agalloch - The White

Obrázek

1. The Isle Of Summer (Ostrov Léta)

Skrytý obsah
We carry death out of the village!
Skrytý obsah
Neseme smrt pryč z vesnice!


2. Birch Black (Černá bříza)

- instrumentální -

3. Hollow Stone (Bezcenný kámen)

- instrumentální -

4. Pantheist (Panteista)

- instrumentální -

5. Birch White (Bříza bílá)

Skrytý obsah
The birch tree in winter
Leaning over the secret pool
Is Narcissus in love
With the slight white branches?
The slim trunk,
In the dark glass;
But,
Spring coming on,
Is afraid,
And scarfs the white limbs
In green.
Skrytý obsah
Stromek břízy v zimě
Naklánějící se nad tajným jezírkem
Je narcis zamilován
Do malých bílých větviček?
Štíhlý kmen,
v temném skle
Ale,
Jaro přichází
Bojí se
A obaluje bílé údy
V zeleni


6. Sowilo Rune (Runa Sowilo)

Skrytý obsah
Who sleep shall awake...
Greeting the shadows from the sun.

Who sleep shall awake...
Watching the thunder of our lives,

Waiting for the moment to arrive,
Show us the silence in the rise.

So that we may,
Someday understand...

Lord Summerisle: "Now, those children out there, they're jumping through the flames in the hope that the god of the fire will make them fruitful. Really, you can't blame them. After all, what girl would not prefer the child of a god to that of some acne-scarred artisan?"

Sergeant Howie: "And you encourage them in this?"

Lord Summerisle: "Actively! It's most important to teach new generation born of Summerisle be made aware that here the old gods aren't dead."

Sergeant Howie: "And what of the true God? To whose glory churches and monasteries have been built on these islands for generations past? Now shall what of Him?"

Lord Summerisle: "Oh, He's dead. He can't complain. He had his chance and in modern parlance: Blew it."
Skrytý obsah
Kdož spí, se probudí...
Zdravící stíny ze slunce.

Kdož spí, se probudí...
Sledující hromy našich životů,

Čekající, až ten okamžik přijde,
Ukaž nám ticho při východu.

Abychom mohli
Jednou porozumět...

Lord Summerisle: " Takže, ty děti támhle...skáčou přes oheň v naději, že je bůh ohně učiní plodnými. Vážně, to jim nemůžete míti za zlé. A nakonec, která dívka by neměla radši boží dítě, než dítě nějakého uhrovitého řemeslníka?"

Seržant Howie: "A...a vy je v tom podporujete?"

Lord Summerisle: "Aktivně! Je nejdůležtější naučit novou generaci zrozenou na Summerisle uvědomění, že zde staří bohové nezemřeli."

Seržant Howie: "A co ten pravý Bůh? Pro čí slávu byly po celé generace v minulosti vystavěny kostely a kláštery na tomto ostrově? Co s Ním bude teď?"

Lord Summerisle: "Ach, On je mrtev. Nemůže si stěžovat. Měl svou šanci a v moderním jazyce: Podělal to."


7. Summerisle Reprise (Repríza Letního ostrova)

Skrytý obsah
Lord Summerisle: "And the ministers fled the island never to return. What my grandfather started out of expediency, my father continued out of love. He brought me up the same way: to reverence the music, and the drama, and the rituals of the old gods; to love nature and to fear it, and to rely on it and to appease it when necessary. He brought me up--"

Sergeant Howie: "He brought you up to be a pagan!"

Lord Summerisle: "A heathen, conceivably but not, I hope, an unenlightened one."
Skrytý obsah
Lord Summerisle: "A duchovní utekli z tohoto ostrova a již se nevrátili. Co můj děd začal z účelnosti, můj otec pokračoval z lásky. Vychoval mě tou stejnou cestou: vážit si hudby, dramatu a rituálů starých bohů; milovat přírodu a bát se jí, spoléhat na ni a konejšit ji, když je potřeba. Vychoval ze mě--"

Seržant Howie: "Vychoval z vás neznaboha!"

Lord Summerisle: "Vpravdě, v pohana, ale doufám, že ne v nevzdělaného."


Poznámka: Mluvené části v Sowilo Rune a Summerisle Reprise jsou z filmu The Wicker Man z r. 1973, v roli Lorda Summerisla stanul vynikající Christopher Lee (Count Dooku, Saruman), tehdy celkem mladej. :-D
Страх - это иллюзия...
- Тëмный Протосский Тамплиер

These violent delights have violent ends...
Uživatelský avatar
Melville
Dominus Metallum
Dominus Metallum
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 32
Bydliště: Shadowfell Swamp
Příspěvky: 1763
Blog: Zobrazit blog (8)
Registrován: 19. únor 2008, 16:44

Agalloch - The Mantle

Příspěvekod Melville » 19. červenec 2009, 15:59

Agalloch - The Mantle

Obrázek

1. A Celebration For The Death Of Man... (Oslava zániku lidstva...)

- instrumentální -

2. In The Shadow Of Our Pale Companion (Ve stínu našeho bledého společníka)

Skrytý obsah
Through vast valleys I wander
To the highest peaks
On pathways through a wild forgotten landscape
In search of God, in spite of man
'til the lost forsaken endless...
This is where I choose to tread

Fall...so shall we fall into the nihil?
The nothingness that we feel in the arms of the pale
In the shadow of the grim companion who walks with us

Here is the landscape
Here is the sun
Here in the balance of the earth
Where is the god?
Has he fallen and abandoned us?

As I'm stalked by the shadow of death's hand
The fire in my heart is forged across the land

Here at the edge of this world
Here I gaze at a pantheon of oak, a citadel of stone
If this grand panorama before me is what you call God. . .
Then God is not dead

I walked down to a river and sat in reflection of what had to be done
An offering of crimson flowed into the water below
A wound of spirit from which it floated and faded away

...like every hope I've ever had...
...like every dream I've ever known...
It washed away in a tide of longing, a longing for a better world
From my will, my throat, to the river, and into the sea...
...wash away...
...fade away...

Here is the landscape
Here is the sun
Here at the edge of the earth
Where is the god?
Has he fallen to ruin?

As I'm stalked by the shadow of death's hand
My heathen pride is scarred across the land
Skrytý obsah
Rozsáhlými údolími putuji
K nejvyšším vrcholům
Na stezkách po divoké zapomenuté krajině
Při hledání Boha, navzdory lidstvu
až k ztracenému zapovězenému nekonečnu...
Zde si přeji kráčet

Pád...takže padneme do nicoty?
Nicota, jež cítíme ve dlaních zbledlých
Ve stínu našeho děsivého společníka, jenž kráčí s námi

Zde je ta krajina
Zde je to slunce
Zde je harmonie zemská
Kde je bůh?
Padl snad a zřekl se nás?

Když jsem pronásledován stínem ruky smrti
Plamen v mém srdci je tvořený celou zemí

Zde na okraji světa
zde hledím na slavín dubů, kamennou pevnost
Jestliže toto impozantní panorama je to, čemu říkáte Bůh...
Pak Bůh není mrtev

Sestoupil jsem k řece a vsedě jsem zauvažoval nad tím, co musí být vykonáno
Karmínová oběť odtekla do vody pode mnou
Rána duše, ze které se vznesla a pohasla

...jako každá naděje, jež jsem kdy měl...
...jako každý sen, jenž jsem kdy znal...
Odplavil se ve vlnách touhy, touhy po lepším světě
Z mojí vůle, mého hrdla, do řeky a vstříc moři...
...odplav se...
...ztrať se...

Zde je ta krajina
Zde je to slunce
Zde je okraj země
Kde je bůh?
Padl snad do záhuby?

Zatímco jsem pronásledován stínem ruky smrti
Má pohanská pýcha je jizvena celou zemí


3. Odal (Runa Odal)

- instrumentální -

4. I Am The Wooden Doors (Já jsem dřevěnými dveřmi)

Skrytý obsah
When all is withered and torn
And all has perished and fallen
These great wooden doors shall remain closed...

When the heart is a grave filled with blood
And the soul is a cold and haunted stone of lost hope
When the voice of pride has been silenced
And dignity's fires are but cinders
...their grandeur shall remain untainted

It is this grandeur that protects the spirit within
From the plight of this broken world, from the wounds in her song
I wish to die with my will and spirit intact
The will that inspired me to write these words
Seek not the fallen to unlock these wooden doors
Skrytý obsah
Až bude vše vrásčité a staré
A všichni mrtví a padlí
Tyto velké dřevěné dveře zůstanou zavřené...

Až bude srdce hrobem plným krve
A duše chladným a strašidelným kamenem ztracené naděje
Až bude umlčen hlas pýchy
A plameny důstojnosti pouhým popelem
...jejich majestátnost zůstane nedotčena

Je to ta majestátnost, která chrání duši
Před děním v tomto zničeném světě, před ranami její písně
Chci zemřít s mojí vůlí a duší nedotčenou
S vůlí, jež mě inspirovala k napsání těchto slov
Nevyhledávej padlého, abys odemkl tyto dřevěné dveře


5. The Lodge (Chatrč)

- instrumentální -

6. You Were But A Ghost In My Arms (Byla jsi jen duch v mých rukách)

Skrytý obsah
Like snowfall, you cry a silent storm
Your tears paint rivers on this oaken wall...
Amber nectar, misery ichor
...cascading in streams of hallowed form
For each stain, a forsaken shadow

You are the lugubrious spirit
Etched in the oak of wonder
You are the sullen voice and silent storm

Each night I lay
Awakened by her shivering silent voice
From the shapes in the corridor walls.
It pierces the solitude like that of a distant scream
In the pitch-black forest of my delusion...

With each passing day, a deeper grave...

"Why did you leave me to die?"
"Why did you abandon me?"
"Why did you walk away and leave me bitterly yearning?"

Her haunting, contorted despair was etched into the wood's grain
Though fire rages within me, no fire burns fiercer than her desire
The shape whispers my name...

I damn this oak!
I damn her sorrow!
I damn these oaken corridors
That bear the ghosts of those I've thrown away!

Though tempted I am to caress her texture divine
And taste her pain sweet, sweet like brandy wine;
I must burn these halls, these corridors
And silence her shrill, tormenting voice
...forever...

Like snowfall, you cried a silent storm
No tears stain this dust in my hands
But from this ashen gray, her voice still
Whispers my name. . .

You were the lugubrious spirit
Who haunted the oak of wonder
You were the geist that warned this frozen silent storm
You were but a ghost in my arms
Skrytý obsah
Jako sněžení, vybrečíš malou bouři
Tvé slzy malují řeky na dubové zdi...
Jantarový nektar, trpící krev bohů
...vrstvící se ve vlnách posvátného tvaru
Každé poskvrnění je zapovězeným stínem

Ty jsi ta žalostná duše
Vrytá v zázračném dubu
Ty jsi ten mrzutý hlas a tichá bouře

Každou noc ulehnu
Probuzen jejím rozechvěným tichým hlasem
Z obrazců na zdech na chodbě.
Proniká to klidem jako vzdálený řev
V černočerném lese mých halucinací...

S každým uplynulým dnem je hrob hlubší...

"Proč jsi mě nechal zemřít?"
"Proč jsi mě opustil?"
"Proč jsi odešel pryč a nechal mě hořce toužit?"

Její děsivý, pokřivený zármutek byl vryt do jádra dřeva
I když ve mě žhne oheň, žádný oheň nezuří více, než její touha
Obrazec šeptá mé jméno...

Zatracuji tento dub!
Zatracuji její zármutek!
Zatracuji tyto dubové chodby
Které nosí duchy těch, které jsem odvrhnul!

Ačkoliv jsem pokoušen k objímání její božské tkaniny
A její bolest chutná sladce, jako vínovice;
Musím spálit tyto haly, tyto chodby
A umlčet její pronikavý, mučivý hlas
...navěky...

Jako sněžení, brečela jsi malou bouři
Žádné slzy neposkvrňuji prach v mých rukách
Ale z tohoto šedého popela, její hlas stále
Šeptá mé jméno...

Byla jsi žalostnou duší
Jež strašila tento zázračný dub
Byla jsi duchem, který varoval tuto mrazivou tichou bouři
Byla jsi jen duch v mých rukách


7. The Hawthorne Passage (Stezka hlohů)

- instrumentální -

8. ...And The Great Cold Death Of The Earth (...a velká chladná smrt země)

Skrytý obsah
Life is a clay urn on the mantle
And I am shattered on the floor
Life is a clay urn on the mantle
And I am scattered on the floor
We are the wounds and the great cold death of the earth. . .

"Earth is floating on the waters like an island,
Hanging from four rawhide ropes
Fastened at the top of the Sacred four directions.
The ropes are tied to the ceiling of the sky,
When the ropes break, this world will come
Tumbling down and all living things will fall with it and die..."

Life is a clay urn on the mantle
And I am the fragments on the floor
Life is a clay urn on the mantle
And I am the ashes on the floor
We are the wounds and the great cold death of the earth
Darkness and silence, the light shall flicker out...
Skrytý obsah
Život je hliněná nádoba na plášti
A já jsem roztříštěný na zemi
Život je hliněná nádoba na plášti
A já jsem rozptýlený na zemi
My jsme rány a velká chladná smrt země

"Země se vznáší na vodách jako ostrov
Visící na ctyřech kožených lanech
Připevněných na vrcholu Posvátných čtyř směrů.
Lana jsou připevněna na vrchol nebes
Až se lana přetrhnou, tento svět
Spadne dolů a všechny živí spadnou s ním a zemřou..."

Život je hliněná nádoba na plášti
A já jsem střepy na zemi
Život je hliněná nádoba na plášti
A já jsem popelem na zemi
My jsme rány a velká chladná smrt země
Temnota a ticho, světlo se mihne v dáli...


9. A Desolation Song (Píseň zpustošení)

Skrytý obsah
Here I sit at the fire
Liquor's bitter flames warm my languid soul
Here I drink alone and remember
A graven life, the stain of her memory
In this cup, love's poison
For love is the poison of life
Tip the cup, feed the fire,
And forget about useless hope...

Lost in the desolation of love
The passions we reap and sow
Lost in the desolation of life
This path that we walk...

Here's to love, the sickness
The great martyr of the soul
Here's to life, the vice
The great herald of misery
In this cup, spiritus frumenti
For this is the nectar of the spirit
Quench the thirst, drown the sorrow
And forget about cold yesterdays...

Lost in the desolation of love
The passions we reap and sow
Lost in the desolation of life
This path that we walk...
Lost in the desolation of love
The sorrows we reap and sow
Lost in the desolation of life
The path that we walk...
Skrytý obsah
Sedím zde u ohně
Hořké plameny likéru hřejí moji mdlou duši
Piji zde sám a vzpomínám
Vrytý život, skvrna jejích vzpomínek
V tomto šálku, jed lásky
Neb láska je jedem života
Ťuknutí šálkem, nakrmení ohně,
A zapomenutí na bezcennou naději...

Ztracen v bídě lásky
Vášně, jež sklízíme a sázíme
Ztracen v bídě života
Tato cesta, níž kráčíme...

Zde lze milovat, nemoc
Velký mučedník duše
Zde lze žit, nectnost
Velký herold utrpení
V tomto šálku, obilná duše
Neb toto je nektar duše
Zažeň žízeň, utop truchlení
A zapomeň na chladné včerejšky

Ztracen v bídě lásky
Vášně, jež sklízíme a sázíme
Ztracen v bídě života
Tato cesta, níž kráčíme...
Ztracen v bídě lásky
Zármutky, jež sklízíme a sázíme
Ztracen v bídě života
Tato cesta, níž kráčíme
Страх - это иллюзия...
- Тëмный Протосский Тамплиер

These violent delights have violent ends...
Uživatelský avatar
Melville
Dominus Metallum
Dominus Metallum
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 32
Bydliště: Shadowfell Swamp
Příspěvky: 1763
Blog: Zobrazit blog (8)
Registrován: 19. únor 2008, 16:44

Agalloch - Pale Folklore

Příspěvekod Shinigami » 19. červenec 2009, 19:42

Agalloch - Pale Folklore

Obrázek

1. She Painted Fire Across The Skyline (Nakreslila oheň přes obzor)

Skrytý obsah
Oh dismal mourning...
I open my weary eyes once again
My life has been left hollow and ashes have filled the gorge of my within
Last night I hoped and wished I'd die in my sleep but no catharsis was granted to
me
Will this pain ever pass?
The enchanting perfume of winter and the bleak, cold breath of her still haunts
me...
Oportet ubique pulchritudinem evanescere

So half of me rode to the mountains and the other half soared high in the winds
to a place where the angels had fallen, the soil gagged and choked on their wings
My soul was the pale skyline that she stretched across the horizon
Two years had brought the fire that she paints upon my loathsome canvas

She is the dark one...
As a bird I watched her from my cold tower in the heavens
and when she fell from the northplace, I flew down and embraced her
I took her where the snow falls forever, she showed me the haunted woods
We gathered together in the oaken palace, free from both death and life
The fire blazed in her eyes one day and she tore the soul from my chest
With a bleeding heart, I flew back to my cold tower
to never escape and lie in a pool of death forever

I saw the nightfall...
It called to me like a river of shadows
It sang to me with the cries of a thousand ravens that blackened the sky as they
took flight
and sank the Sol
I shall never trust the sun again, Eridanis Nadir

I ran away far into the woods
To find the Sol, I called to her...
"I don't want to be forgotten...I never wanted to be human"
NEVER!!!!!

So alas the sun had descended, her fire burned brilliant in the sky
The trees bore their withered silhouettes, that cast a spell upon unearthly white
No wolf shall keep his secrets, no bird shall dance the skyline
And I am left with nothing but an oath that gleams like a sword
To bathe in the blood of man
Mankind...
Skrytý obsah
Ach bezútěšné smutnění...
Znovu otevírám své oči znavené
Život můj stal se bezcenným a roklinu mé duše zasypal popel
V noci minulé jsem doufal a přál si ve spánku zemřít, ale očištění žádného mi nebylo dopřáno
Zmizí někdy tato bolest?
Okouzlující parfém zimy a smutný, chladný dech její stále mne pronásledují...
Zmizet je pro krásu kdekoliv nevyhnutelné ("Everywhere it is necessary for beauty to vanish")

Tak polovina mě do hor vyrazila a ta druhá vysoko do větrů stoupala
do míst, kde andělé padli, půda ztichla a dusila se na křídlech jejich
Duše má byla bledým obzorem, jí nataženým přes horizont
Dva roky přinesly oheň, jímž kreslí ona na ohavné plátno mé

Ona je tou temnou...
Jako pták jsem ji sledoval z chladné věže v nebesích
a když padla ze severu, slétl jsem k ní a objal ji
Vzal jsem ji tam, kde sníh padá věčně, strašidelný les ona mi ukázala
Sběhli jsme se kol dubového paláce, osvobozeni od smrti i života
Oheň planul v jejích očích a ona pak vytrhla duši z mých prsou
Se srdcem krvácejícím odletěl jsem zpět do mé chladné věže
abych nikdy neunikl a ulehnul navždy v kaluži smrti

Spatřil jsem soumrak...
Volal ke mě jako řeka stínů
Zpíval ke mě nářkem tisíců havranů, jež zatemňují oblohu, když dávají se na útěk
a utopil Slunce
Už nikdy nebudu věřit slunci, zapadlému slunci

Utekl jsem daleko do lesů
Abych našel slunce, volal jsem k ní...
"Nechci upadnout v zapomnění... Nikdy jsem nechtěl býti člověkem"
NIKDY!!!

Tak bohužel slunce sestoupilo, její oheň vypálil do oblohy briliant
Stromy rodily jejich odumřelé siluety, jenž kouzlily na nepozemskou bělost
Žádný vlk neudrží jeho tajemství, žádný pták nebude tančiti po obzoru
A já s ničím jsem ponechán, jen s přísahou jako meč se třpytící
Abych se koupal v krvi lidí
Lidstvo...2. The Mishapen Steed (Znetvořený hřebec)

- instrumentální -


3. Hallways Of Enchanted Ebony (Chodby okouzleného ebenu)

Skrytý obsah
Kiss me coldly and drain this life from my lips
Let the cold blood flow on it's own...
Kiss me coldly and fall away from the soul
Long forgotten...

From which of this oak shall I hang myself?
These ebon halls are always dark...
From which frostbitten bough shall I die?

As dark as the winter, as black as her ghastly veil
As cold as her whisper and chilling gown

No corridors of life and beauty
These enchanted halls are stained with the blood of night
Ebon halls gleam as ghosts of a fire dance wickedly across a pantheon of marble

These weary eyes shall open no more, frozen tightly by the cold embrace of death
A charnel house of memories torn and burning melancholy shall embrace me now

Hear this call...
Beyond endless halls and far across the vast forest, just across the iron gates
Whispers...

As dark as the winter, as black as her grim mask of death
As cold as her sorrow, her ivory tears

No corridors of life and beauty
No bloodred sky, no colors left in this world

It was the light's end
Skrytý obsah
Polib mě chladně a vysaj tento život z mých rtů
Nech chladnou krev volně plynout...
Polib mě chladně, odpoutej se od duše
Dlouho zapomenuté...

Na kterém dubu se oběsím?
Tyto ebonové síně jsou vždy temné..
Na které omrzlé větvi zemřu?

Tak temná jako zima, tak černá jako její sinalý závoj
Tak chladná jako její šepot a mrazivé šaty

Žádné chodby života a krásy
Tyto očarované síně jsou pošpiněny krví noci
Ebonové síně září jako přízraky ohnivého tance, zlomyslně přes pantheon mramoru

Tyto znavené oči se již nikdy nerozevřou, chladným objetím smrti pevně zmrazeny
Mrtvolný dům vzpomínek roztrhaných a hořící melancholie mě teď obejme

Slyšte toto volání...
Za nekonečnými síněmi a daleko přes rozlehlé lesy, jen přes železné brány
Šeptá...

Tak temná jako zima, tak černá jako její ponurá maska smrti
Tak chladná jako její smutek, její slonovinové slzy

Žádné chodby života a krásy
Žádná krvácející obloha, žádné barvy nezbyly v tomto světě

Byl to konec světla4. Dead Winter Days (Mrtvé zimní dny)

Skrytý obsah
There lies a beauty behind forbidden wooden doors
A beauty so rare and pure, it would make human eyes bleed and burn...

...She killed herself in the fall...

I am the unmaker, I bring death to the beautiful dawn
With pillor, cold, and a legion of dying angels...

...I killed myself in the spring...

A grim bough had hung me high
I sank the fires of the Sol
Here, nightfall reigns

I oppose the light
I gather the storms
with a sword I wield with hate
I shot down the sun with bow and flame
Pillorian for the dead winter

I am the unmaker
The pillorian...the ending
I...die...
I damn you the dead winters...
Skrytý obsah
Zde leží kráska za zakázanými dveřmi
Krása tak vzácná a čistá, že by donutila lidské oči krvácet a hořet

...Zabila se na podzim...

Já jsem roztvůrce, přináším smrt přenádherným rozbřeskům
S pranýřem, chladem a legií zmírajících andělů...

...Zabil jsem se na jaře...

Ponurá větev mě pověsila vysoko
Utopil jsem ohně slunce
Zde soumrak panuje

Vzdoruji světlu
Sbírám bouře
S mečem, jemuž vládnu hněvem
Pranýřník pro mrtvou zimu

Já jsem roztvůrce
Pranýřník... konec
Já... umírám...
Proklínám vás mrtvé zimy...


5. As Embers Dress The Sky (Když žhavé uhlíky oblékají oblohu)

Skrytý obsah
The shallow voice of the wind cries between these ebony wings
The shallow cries of the wind sing a swansong for mankind

Shine on morning skyfire
ablaze this final day
The autumnal end, the dawn of man
The centuries fade below my feet

I soared above them as they worthlessly poured thought from a chalice
As wisdom would flow, twilight would come to pass
Drink, oh hallowed cup of life

Shine on evening skyfire
Paint the sky with the blood of a raven
Bereavement, oh garment of ebony
As embers dress the dusk of man...
Skrytý obsah
Mělký hlas větru naříká mezi těmito ebonovými křídly
Mělké nářky větru pějí labutí píseň pro lidský rod

Záře na ranní nebeský oheň
rozzařuje tento poslední den
Konec podzimu, úsvit člověka
Století mizí pod mými chodidly

Vznesl jsem se nad ně, když bezcenně rozlévaly myšlenku z kalichu
Jako moudrost by plynula, stmívání by přišlo
Pij, ach posvátná číše života

Záře na zimní nebeský oheň
Kreslí oblohu krví havranů
Úmrtí, ach roucho ebonu
Jak žhavé uhlíky oblékají setmění člověka...6. The Melancholy Spirit (Melancholická duše)

Skrytý obsah
It was in this haunted place under a moonless cloak of ebony
I was drawn to the glow of a young spiritess weeping in the woods

The blackest ravens and ice-veiled boughs
Have spoken of you, goddess of these bleak woods
I yearn for your embrace, spiritess of the melancholia
Show me, again, your sweet face
Enchant me with your rich, cinder burnt ether
Lure me into your arms and bless unto me eternal death

She had spoken to the dawn
Her words wisped in tongues of the wind

And then silence...
Pale clouds betrothed the dawn
Black rain fell
The birds wore masks

The haunting stain of her woe
Had burned itself into the oak
Night had gone
Bereaved, I was torn for her

One last time I witnessed her beauty in the distance
The arms of the trees tore at her morbid gown swaying in the loathsome winter
breeze
She faded before my eyes
Since that day a thousand veiled birds have taken flight
And the melancholy rain still pours forever on...
Skrytý obsah
Bylo to zde, na tomto strašidelném místě pod bezměsíčným pláštěm ebonu
Byl jsem tažen ke žhnutí mladé duše plačící v lesích

Nejčernější havrani a větve v ledovém závoji
Mluvili o tobě, duše těchto pustých lesů
Prahnu po tvém objetí, duše melancholie
Zjev mi, znovu, svůj sladký obličej
Učaruj mi tvým bohatým, uhlíky spáleným éterem
Vlákej mě do tvých rukou a žehnej mi věčnou smrtí

Ona promluvila s úsvitem
Její slova šeptala v jazycích větru

A pak ticho...
Bledá mračna zasnoubena úsvitu
Černý déšť se snášel
Ptáci nosili masky

Chytlavá skrvna její strasti
Sebe vypálila do dubu
Noc se vytratila
Pozůstalý, byl jsem pro ni roztrhán

Jednou naposled jsem byl svědkem její krásy v dálkách
Ruce stromů trhaly v jejím morbidním rouše, kymácejíc se ve hnusném zimním větru
Mizela před mými zraky
Od toho dne tisíc zastřených ptáků se vzneslo
A truchlivý déšť se stále navždy rozlévá...
Obrázek

In this world of pain I am better off dead!
Give me love or give me... death!
Draconian


Skrytý obsah
Obrázek
Uživatelský avatar
Shinigami
Metallum Moderátor
Metallum Moderátor
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 33
Bydliště: Zlín-Malenovice
Příspěvky: 581
Registrován: 24. únor 2008, 22:24

Re: Agalloch - Ashes Against the Grain

Příspěvekod Melville » 28. červen 2010, 12:58

:!: Provedeno doplnění textů v Sowilo Rune. :!:
Страх - это иллюзия...
- Тëмный Протосский Тамплиер

These violent delights have violent ends...
Uživatelský avatar
Melville
Dominus Metallum
Dominus Metallum
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 32
Bydliště: Shadowfell Swamp
Příspěvky: 1763
Blog: Zobrazit blog (8)
Registrován: 19. únor 2008, 16:44

Re: Agalloch - Ashes Against the Grain

Příspěvekod Melville » 15. leden 2011, 21:34

Agalloch - Marrow of the Spirit

Obrázek

1. They Escaped the Weight of Darkness (Oni unikli tíži temnoty)

- instrumentální -

2. Into the Painted Grey (Vstříc malebné šedi)

Skrytý obsah
The jagged lines in these wooden hands
speak of a silent aeon below the depths
of an austere ebon tide
For centuries kingdoms have risen
upon the ancient hands of a god
once severed for the world's birth
a sacrifice to the storms of life
now darkness is thine sanctum

Temples of magma steam across the grey
The arc that transcends my iconic pride
For I am not an ageless god, no, I am imprisoned by time
These ancient palms shall once again be mine

Hands...hands that lift the oceans
to vertical depths above the stars
For when I die, the universe will die with me
and all will be lost, forever gone

Where am I?
How long shall I suffer here?
Forlorn in the cold neolithic embrace
Forsaken deep in the sullen tide
How long shall I suffer here?

Perched on the cliffside gazing out into the brine
My archaic beard pours downward and joins the feral sea
I am the heritage; the quintessence of myth and legend
The archetype of Pagan might and divinity

Hands...hands that lift the oceans
to vertical depths beyond the stars
I gather a celestial blanket around these tired bones
and finally slumber in the clouds of ice
These are my hands...
...so it is done
Skrytý obsah
Rozeklané tvary těchto dřevěných rukou
hovoří o letech ticha v hlubinách
této strohé ebenové vlny
Po staletí království rostla
na starobylých rukách boha
dávno oddělených ke zrození světa
jako oběť bouřím života
nyní temnota jest tvojí svatyní

Chrámy z lávy se vypařují do okolní šedi
Oblouk, jenž přenáší mou božskou pýchu
Neb já nejsem nesmrtelný bůh, ne, jsem uvězněný v čase
Tyto starodávné dlaně budou opět mé

Ruce...ruce, jež pozvedají oceány
do vysokých hlubin nad hvězdy
Neb když já zemřu, tak vesmír zemře se mnou
a vše bude ztraceno, navěky pryč

Kde se nacházím?
Jak dlouho zde budu ještě trpět?
Osamělý v chladném pravěkém objetí
Zapomenutý hluboko ve vzdorné vlně
Jak dlouho zde budu ještě trpět?

Odpočívajíc na vrcholu srázu a hledíc na moře
Můj starobylý vous padá dolu a mísí se s divokou vodou
Já jsem odkazem; dokonalost z mýtů a legend
Archetyp pohanské moci a božské síly

Ruce...ruce, jež pozvedají oceány
do vysokých hlubin nad hvězdy
Omotávám si nebeskou přikrývku kolem svých znavených kostí
a konečně usínám v ledových mracích
Toto jsou moje ruce...
...a tak jest dokonáno3. The Watcher's Monolith (Strážcův monolit)

Skrytý obsah
Blue textures cascade downward to the base of the monolith
Like brush strokes on a canvas of souls
Two arms reach out a cloak of silent nihil
Revenants untouched by the scythe
They are lost in the dark woods of time

Aloft in the landscape that you hail
I am the fog that seeps over here in the early hours

Standing proud in the hollow of the land
A vestige of deeper purity etched in spirit against the sky

The menhir had runes carved in limbs of oaken sovereignty
and could see the ages growing from within the palms
I can feel the era slipping into oblivion,
no longer grasping the textures
I am slowly becoming stone

As wolves celebrate the dusk,
an old voice of wisdom haunts the vale

Shapes flicker in the fire light through the windows
The woodlands burn with grace
Their silence drowns the age

As wandering ghosts pass through the flames
A new age of rebirth lights the dawn

But who are they who pass by the window?
The shapes; like black solar wheels scorched in the snow
by gods of the stone...
This elder stone shall never fall!

Cast the aeons into the void
So that no other can seek them
No age, no hands shall taint them
Pour the sorrows into the sun
They are lost forever in dark woods of time
Carve the symbols into the stone
So that another can find them
No age, no hands shall change them
Pour the ages into the sun
They are lost forever in the dark woods of time
Skrytý obsah
Modré proudy tečou dolů k základům monolitu
Jako údery mlázím na plátno duší
Dvě ruce se natahují pro plášť tiché nicoty
Pomstychtiví, netknutí kosou
Jsou ztracení v temných lesích času

Nad krajinou, kterou vítáš
jsem já, mlha, jež vyvěrá zde v brzkých hodinách

Přetrvávající pyšně v kotlině té krajiny
Náznak tajemné čistoty vyrytý v duši oproti oblakům

Menhir měl runy vyryté v pažích dubové majestátnosti
a mohl vidět věky přicházející ze dlaní
Cítím, jak se věky slévají v zapomění,
už nezachytávám nit času
a pomalu se stávám kamenem

Když vlci oslavují soumrak,
starý hlas plný moudrosti straší v údolí

Tvary plápolají ve světle ohně skrze okna
Dřeviny hoří vznešeností
Jejich ticho utápí věky

Když potulný duch projde skrze plameny
Nový věk znovuzrození ozáří svítání

Leč kdo jsou ti, kdo prochází kolem okna?
Tvary; jako temné sluneční kruhy popálené ve sněhu
bohy toho kamene...
Tento starý kámen nikdy nepadne!

Vrhněte eóny do nicoty
Aby je nikdo už nemohl najít
Žádný věk, žádné ruce už je neposkvrní
Vlejte všechen smutek do slunce
Jsou ztraceni navždy v temných lesích času
Vyryjte symboly do kamene
Aby je další mohli najít
Ani věk, ani ruce je nezmění
Vlejte věky do slunce
Jsou ztraceny navždy v těch temných lesích času4. Black Lake Nidstång (Nidstång temného jezera)

Skrytý obsah
Written in the waters...

(voice of the dead)
"Our shadows seep into the dusk
like cranes that melt into the pool;
a black lake in which they descend
pale ghosts caress the nidstang in the dark
its face scarred by the ages,
its curse sent with heathen breath
to poison the waters of the black lake
We are...we are the faces below the ripples
A deep sorrow travelled through the woods
And found a home in our humble grave"

(voice of the nidstang)
"I've sent this peril...
To the world; this peril shall spread all sorrows
And you are but gods
watching from below at the base of the totem
in the black temple of the Earth
I am...I am the silence inside the tomb
You created the stars
and gave birth to all the heavens;
the darkness of space and time
So go...go to the nightside end below"

Where have all the noble cranes gone?
Where have all the stags disappeared to?
Piled below in the tomb of this burdened pool
a curse to those who corrupt these sacred woods
a curse to those who taste this solemn water

No unhallowed breath shall seal a fate before me
Join the drowned in the silence of the black lake's womb
Accursed...written in the waters...
Skrytý obsah
Vepsáno ve vodách...

(hlasy mrtvých)
"Naše stíny mizí v soumraku
jako jeřábi, jež mizí ve vodách;
v temném jezeře, v němž se utápí
bledí duchové pečující o nidstang v temnotě
jeho tvář zohavená věky
jeho kletba seslaná pohanským dechem
aby otrávila vodu v temném jezeře
My jsme...my jsme ty tváře ve vlnách
Hluboký zármutek se šířil po lesích
A našel domov v našem prostém hrobě"

(hlas nidstangu)
"Přinesl jsem tuto kletbu...
Světu; tahle kletba bude šířit všechny hrůzy
A vy jste ale jen bohové
sledující vše zdola, u paty totemu
v temném chrámu na Zemi
Já jsem...já jsem ticho uvnitř hrobky
Vy jste stvořili hvězdy
a dali život všem nebesům;
temnotě prostoru a času
Tak jděte...jděte na temný kraj světa dole"

Kam odletěli všichni vznešení jeřábi?
Kam zmizeli všichni jeleni a laně?
Nahromadění dole v hrobce těchto zakletých vod
kletba vůči všem, jež ničí tyto posvátné lesy
kletba vůči těm, jež se napojí těchto klidných vod

Žádný neposvěcený dech nerozhodne o osudech přede mnou
Přidej se k utopeným v tichu lůna temných vod
Prokletých...vepsaných ve vodách...


5. Ghosts of the Midwinter Fires (Duchové ohňů zimního slunovratu)

Skrytý obsah
There are ghosts in every hallway
In every room, behind every door
Peering through every window into the past
Holding onto us in the bitterness of the mire
Leaving a trace of themselves in the spaces in which they hide

...but there are no ghosts here...

There are gods in the wake of every flame
The fire that betroths the coldness of the void
In every wind, every tempest, and every snowfall
In every silence
Inside every root that reaches deep into the soul of the Earth

...but there are no gods here...

Shadows paint the dusk
Ghosts rise from the flames
To set alight in the fields
In robes of smoke and spirit aligned
Skrytý obsah
~ coming soon ~6. To Drown (Utopit se)

Skrytý obsah
They escaped the weight of darkness
to forge a path into the marrow of the spirit
They chose to drown in a deeper vacancy
an emptyness that quells the null
a pool for the forgotten

They escaped the weight of darkness
to drown in another...
Skrytý obsah
~ coming soon ~


Zatím pouze první píseň, ale myslím, že i tak se máte nač těšit. :-)
Naposledy upravil Melville dne 3. duben 2011, 18:22, celkově upraveno 3
Důvod: Monolith a Nidstång přidány
Страх - это иллюзия...
- Тëмный Протосский Тамплиер

These violent delights have violent ends...
Uživatelský avatar
Melville
Dominus Metallum
Dominus Metallum
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 32
Bydliště: Shadowfell Swamp
Příspěvky: 1763
Blog: Zobrazit blog (8)
Registrován: 19. únor 2008, 16:44

Re: Agalloch - překlady

Příspěvekod Fflew » 16. leden 2011, 12:46

moc krásné, melíku :palec:
akorát... "A Celebration For The Death Of Man..." ...není to spíš smrt člověka, než lidstva? aspoň já jsem to tak vždycky chápala :)
Far away from you
Disgusting subhuman fuck
You think you rule the world
Up my ass, tough luck!


Obrázek
Fflew
Erastes Metallum
Erastes Metallum
 
Příspěvky: 711
Blog: Zobrazit blog (2)
Registrován: 24. únor 2008, 23:22

Re: Agalloch - překlady

Příspěvekod Melville » 16. leden 2011, 12:49

Po zkouškovém udělám revizi překladů. "Man" je hodně problematické slovo s více významy. ;)
Страх - это иллюзия...
- Тëмный Протосский Тамплиер

These violent delights have violent ends...
Uživatelský avatar
Melville
Dominus Metallum
Dominus Metallum
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 32
Bydliště: Shadowfell Swamp
Příspěvky: 1763
Blog: Zobrazit blog (8)
Registrován: 19. únor 2008, 16:44

Re: Agalloch - překlady

Příspěvekod AyriS » 18. leden 2011, 1:34

:hi: :palec:
\\//_
Uživatelský avatar
AyriS
Novicius
Novicius
 
Pohlaví: Žena Žena
Bydliště: Morava<-->Genf
Příspěvky: 8
Registrován: 4. listopad 2008, 3:37

Re: Agalloch - překlady

Příspěvekod TheArcanist » 3. duben 2011, 15:22

Jestli můžu poradit s názvy písniček z MOTS:
Black Lake Nidstång => Nidstång černého jezera... Nidstångy bývaly tyče, s kterými zastrašovali pohané své nepřátele.
Ghosts of Midwinter Fires => Duchové ohňů zimního slunovratu... Zní to trochu zvláštně protože nemáme jednoslovný výraz pro zimní slunovrat, ale nevím co by tam dělalo "únorových".
Jinak dobrá práce :)
Uživatelský avatar
TheArcanist
Novicius
Novicius
 
Pohlaví: Muž Muž
Bydliště: Zlín - Štípa
Příspěvky: 41
Registrován: 12. březen 2011, 21:36

Re: Agalloch - překlady

Příspěvekod Melville » 3. duben 2011, 18:20

Sakra, já ten Nidstång neupravil? :D
Ad Midwinter - tam jsem vycházel z toho, že je to "middle of winter". Představa zjevně špatná, díky za radu. :)
Страх - это иллюзия...
- Тëмный Протосский Тамплиер

These violent delights have violent ends...
Uživatelský avatar
Melville
Dominus Metallum
Dominus Metallum
 
Pohlaví: Muž Muž
Věk: 32
Bydliště: Shadowfell Swamp
Příspěvky: 1763
Blog: Zobrazit blog (8)
Registrován: 19. únor 2008, 16:44


Zpět na Překlady textů skladeb

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník